Algemene voorwaarden

modern music academy

Algemene voorwaarden

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Modern Music Academy en in te leveren bij de docent.

Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar, maar ook te downloaden van onze website www.modernmusicacademy.nl.

Gelieve het inschrijfgeld à € 25,00 over te maken op rekeningnummer NL71 ABNA 0606 0678 92 

t.n.v. Modern Music Academy v.o.f.

Bevestiging van uw inschrijving en lestijden ontvangt u per e-mail.

Beschikt u onverhoopt niet over e-mail dan ontvangt u de bevestiging per reguliere post.

 

Lessen

De periode waarin les wordt gegeven loopt van september tot en met juni. Modern Music

Academy volgt hierbij de vakanties van de basisscholen in de regio Noord.

De lessen duren elk niet korter dan 30 minuten op een vastgesteld tijdstip in de week. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Zie voor een actueel overzicht hiervoor de kalender op www.modernmusicacademy.nl.

 

Leermiddelen

Leermiddelen dienen, in overleg met de docent, door de leerling zelf te worden aangeschaft.

 

Lesgeld

Betaling van het lesgeld geschiedt per overschrijving aan uw docent aan het begin van iedere kalendermaand. U ontvangt hiervoor een nota van uw docent.

In de vakantiemaanden juli en augustus is Modern Music Academy gesloten en betaalt u geen lesgeld.

Bij achterstand van betaling ontvangt u van ons een betalingsherinnering. De administratiekosten daarvoor bedragen € 5,00 per keer.

Binnen 2 weken na dagtekening dient de betaling, vermeerderd met de administratiekosten,

alsnog te zijn verricht.

Wanneer aan deze voorwaarde niet wordt voldaan gaat Modern Music Academy over tot onmiddellijke uitschrijving van de leerling.

Het resterende bedrag blijft daarbij onverminderd aan Modern Music Academy verschuldigd.

 

Opzegging

Het opzeggen van de lessen is alleen mogelijk door hierover een bericht te sturen aan de administratie van MMA op e-mailadres info@modernmusicacademy.nl. Het doorgeven aan de docent alleen is niet voldoende.

Wij attenderen u erop dat er altijd 1 lesmaand opzegtermijn in acht moet worden genomen.

 

Verhindering van de leerling

Bij verhindering van de leerling wegens ziekte of anderszins dient u hiervan tijdig per e-mail mededeling te doen aan de administratie.

Modern Music Academy kent, bij verhindering van de leerling, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen. Evenmin vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

Bij langdurige verhindering kunt u, voor een passende oplossing, contact opnemen met de administratie.

 

Verhindering van de docent

Wanneer de docent verhinderd is zal deze door een vervangende docent de les laten waarnemen, of een inhaalles plannen op een nader te bepalen moment.

 

 

© Modern Music Academy • All rights reserved